Koldingkirkegaarde.dk

Begravelse, kremering og urnenedsættelse

I henhold til Kirkeministeriets bekendtgørelse om begravelser og kremering skal anmodning om dette snarest muligt efter dødsfaldet fremsættes overfor begravelsesmyndigheden i bopælssognet (dvs. sognepræst eller kordegn).

Begravelse (jordfæstelse eller kremering) skal ske senest 8 dage efter dødsfaldet, dødsdagen medregnet.

Tidspunktet for en handling i et af kapellerne ved en begravelse (efterfulgt af jordfæstelse) eller en bisættelse (efterfulgt af ligbrænding), fastsættes i samråd med Kirkegårdenes Kontor. Aftale herom skal træffes hurtigst muligt efter dødsfaldet og senest 2 hverdage, før begravelsen eller bisættelsen skal finde sted.

En begravelse eller en bisættelse fra et af Kolding Kirkegårdes kapeller kan finde sted mandag til fredag kl. 10.00, 12.00 og 14.00. På lørdage er der muligheder kl. 10.00 og 12.00.

En begravelse, hvor højtideligheden sker uden for Kolding Kirkegårdes kapeller kan, grundet den ekstra transporttid, senest foregå kl. 14.00 mandag til fredag og kl. 11.30 om lørdagen, hos os.

Urnenedsættelser kan finde sted mandag til fredag.

Betaling for begravelse og bisættelse sker til Kirkegårdenes Kontor i henhold til de gældende takstbestemmelser.

Bedeslag Der er mulighed for beslag ved Ndr. og Sdr. kapel.

Ved højtideligheder uden gejstlig medvirken skal der fremlægges et program for handlingens forløb og tidsramme til Kirkegårdenes Kontor dagen før højtideligheden.

Hvem kan benytte Kolding Kirkegårde
I henhold til Kolding Kirkegårdes vedtægt for ordren på kirkegårdene og deres benyttelse fremgår af afsnit B. Gravsteder, Erhvervelse og fornyelse § 5 stk. 4
“Borgere i Kolding Kommune har ret til at blive begravet på Kolding Kirkegårde hvad enten de er medlem af folkekirken eller ej. Det samme gælder udensogns boende med henvisning til loven “Bekendtgørelse om lov om kirker og kirkegårde” § 14. stk. 1 og 2.”
§ 14. stk. 1 og 2
“Sognets beboere har ret til at blive begravet på kirkegården i det sogn, hvor de bor.
Stk. 2. Udensognsboende, som har en særlig tilknytning til sognet, ligestilles med indensognsboende.
Særlig tilknytning foreligger, hvis den udensognsboende
1) tidligere har haft bopæl i sognet
2) har nære pårørende*, der bor i sognet, eller
3) har forældre, ægtefælle eller børn, der er begravet på en kirkegård i sognet.
Stk. 3. Andre udensognsboende end dem, der er nævnt i stk. 2., har ligeledes adgang til at blive begravet på kirkegården. Menighedsrådet kan dog afvise dette, hvis det er nødvendigt ud fra hensynet til den nuværende eller fremtidige betjening af sognets egne beboere.”

*(nære pårørende defineres som: børn, søskende, forældre, ægtefælle, bedsteforældre)