Koldingkirkegaarde.dk

Diverse bestemmelser vedr. arbejder på gravstederne

Affald fra gravstederne skal placeres i de dertil opstillede affaldskasser og affaldet skal sorteres som angivet på kasserne. 

Jord, sten, grus eller andet affald fra anlægsarbejder må ikke lægges i affaldskasserne, men skal lægges på et af personalet anvist sted eller fjernes fra kirkegårdene. 

Materialer og værktøj til anlæg, omlægning eller pyntning af gravsteder, må først tilføres umiddelbart før brugen. 

Gravminder, hegn og beplantning over 2 meters højde, må ikke fjernes uden forud indhentet tilladelse hos kirkegårdslederen.
Godkendte fældninger og stødfræsninger udføres af Kolding Kirkekårde på gravstedsejerens regning.
 

Bemærk venligst, at bekæmpelse af ukrudt med kemiske midler, afbrænding eller ved nedgravning af fiberdug, plastik, tagpap eller lignende er ikke tilladt. 

De effekter der stilles til rådighed på kirkegårdene, skal sættes på plads efter brug.

De af kirkegårdspersonalet anbragte skilte på gravstederne må ikke fjernes.

De offentlige toiletter på kirkegårdene er aflåste udenfor den annoncerede åbningstid.