Koldingkirkegaarde.dk

Erhvervelse, fornyelse og nedlæggelse af gravsteder

Personalet ved Kolding Kirkegårde fremviser de mulige typer af gravsteder. Der skal herved tages hensyn til afdødes sidste vilje, når den er kendt, dernæst hensyn til de pårørendes ønsker.

De enkelte gravpladsers størrelse skal så vidt muligt være:

For grave til voksne mindst 3 m2.
For grave til børn mindst 1,5 m2.
For urnegravpladser mindst 1m2.

Brugsretten til et gravsted med en eller flere gravpladser, for såvel kister som urner kan erhverves efter ønske. Gravsteder kan være belagt med servitutter omfattende udsmykning, beplantning m.m.

Fredningsperioden (brugsperioden) for kistegrave til voksne er 30 år. Fredningsperioden for kistegrave til børn til og med 10 år, er 10 år. Fredningsperioden for urnegrave er 10 år. Brugsretten til et gravsted erhverves normalt for en fredningsperiode, der ved udløb kan forlænges med 10 år efter aftale med Kirkegårdenes Kontor.

Ønskes en fredningsperiode udover 30 år søges en skriftlig godkendelse ved Kirkegårdsbestyrelsen. Ønskes en fredningsperiode udover 60 år kræves Provstiudvalgets godkendelse.

Kister skal være udført af godkendt, forgængeligt materiale. Anvendes der kister af hårdt træ f.eks. egetræ fordobles fredningsperioden til 60 år.

Urner skal være udført af godkendt, forgængeligt materiale. På grund af jordbundsforholdene ved Kolding Kirkegårde kan der ikke anvendes metalurner eller hårdt brændte urner. Anvendes urner af hårdt træ f.eks. egetræ fordobles fredningsperioden til 20 år.

Erhverves et gravsted til senere brug udlægges gravstedet i græs eller med perlesten og fra købsdagen at regne betales der for renholdelse i henhold til de gældende takstbestemmelser.

Til enhver som erhverver brugsret til et gravsted, udstedes der gravstedsbrev og der vedlægges et eksemplar af nærværende regulativ.

Med hensyn til brugsrettens omfang og evt. overførsel ved arv, henvises til den gældende lovgivning. Oplysning herom kan fås på Kirkegårdenes Kontor.

Overdragelse af gravsted til en anden person i en periode kan ske skriftligt til Kirkegårdenes Kontor med underskrift af begge parter.

Bekendtgørelse om udløbne gravsteder vil hvert år i januar måned bekendtgøres i Statstidende, dagspressen og på Kolding Kirkegårdes hjemmeside. Der vil blive givet skriftlig besked til gravstedets ejer, hvis denne er kendt af Kirkegårdenes Kontor.

De gravsteder, der er udløbet ved det foregående års udgang, og som ønskes opretholdt, skal fornyes inden 1. marts. Finder rettidig fornyelse ikke sted, vil gravstedet blive nedlagt og kan inddrages til ny begravelse.

Gravstedsejeren kan inden 4 uger efter udløb fjerne planter herunder træer, der er mindre end to meter høje. Gravminder kan fjernes når eventuelle fundamenter samtidig fjernes. Gravstedet skal afleveres i ryddelig stand. Hvad der efterlades på gravstedet tilfalder Kolding Kirkegårde.

Dersom et gravsted betinget af særlige omstændigheder nedlægges før udløbet af fredningsperioden, har gravstedsejeren ikke krav på tilbagebetaling for den ikke udnyttede del af perioden. Efter fredningstidens udløb kan gravstedet inddrages til ny begravelse.

Kolding Kirkegårde tager først stilling til om gravsten og gravsted er bevaringsværdigt, når der er givet skriftligt afkald på gravstedet.

Ønskes en ny begravelse foretaget i et tidligere erhvervet gravsted, hvor fredningstiden ikke er udløbet, skal der betales for en ny fredningsperiode, dog med fradrag svarende til den sidste del af den oprindelige periode.

Flytning af nedsatte kister kan kun finde sted efter indhentet tilladelse fra Stiftsøvrigheden.

Flytning af nedsatte urner må kun finde sted efter indhentet tilladelse fra Kirkegårdsbestyrelsen.

Ansøgning om sådanne flytninger, stiles til Kirkegårdsbestyrelsen og fremsendes til Kirkegårdenes Kontor. Udgifterne betales i henhold til gældende takstbestemmelser.

Betaling for erhvervelse og fornyelse af gravsteder sker til Kirkegårdenes Kontor i henhold til de gældende takstbestemmelser.