Koldingkirkegaarde.dk

Kirkegårdsudvidelse – Ndr. Kirkegård

De nye græsarealer anlagt øst og vest for det høje læhegn af natur vil med tiden får engpræg – med højt og mere blomsterrigt græs. Klippet 1-2 gange årligt og efter frøkast vil græsafklip blive fjernet for med tiden at udvikle en engvegetation til gavn for kirkegårdens biodiversitet og den landskabelige oplevelse af Ndr. Kirkegård. Langs Lærkevej og Skovvangen er plantet nye læbælter af hjemmehørende planter, der på sigt vil skærme kirkegården og danne en høj, tæt og frodig afskærmende beplantning.

Fra og med juni 2019 er det muligt at udtage gravpladser i afdelinger J og K, nord for H og H1.

Afd. J.

Naturpræget ønskes fremmet i afdelingen også i valg af gravsted og i gravstedets karakter. Fra start kan der udtages gravpladser spredt i afdelingen. Det vil give indtrykket af, at nye gravanlæg ligger i mere naturprægede omgivelser.

Der kan som noget nyt tilbydes en kiste tuegrav. En græsklædt forhøjning i terrænet af størrelsen 1 x 2,5 meter med et toppunkt på 50 cm. Kirkegårdspersonalet vil stå for den beskedne pleje med et par slåninger om året og tilsyn med, at græstuen bevarer formen.

Der kan vælges kistepladser med gravanlæg, som i forhold til det omgivende enggræs vil blive markeret med en granitkantsten på to sider hhv. mod øst og vest og af en stedsegrøn takshæk på nord- og sydsiden.

Hækhøjden bliver 70 cm og bredden 30 cm. Hække vil blive plejet og klippet af personalet, der også vil klippe græsgange efter brugsmønstret i forhold til gravanlæg i afdeling J.

Afd. K. Den stedsegrønne hæk af taks plantet syd for afdelingen vil blive 70 cm høj og 30 cm bred og den vil blive plejet og klippet af kirkegårdspersonalet. Gravpladser udlægges med orientering i forhold til Mekka.

I fortløbende numre fra det nordøstlige hjørne kan der udtages kistepladser med gravanlæg, der markeres af en granitkantsten på alle sider i forhold til det omgivende græs. Kirkegårdspersonalet vil klippe græsgange i afdelingen efter behov.

Der kan udtages kiste tuegrave på række i den vestlige del af afdelingen efter ønske med samme størrelse og pleje som nævnt for afdeling J.

Der gælder i øvrigt de samme regler for gravanlæg, drift vedligehold og fredningstid som for den øvrige del af Kolding Kirkegårde med henvisning til kirkegårdens regulativ og hjemmesiden www.koldingkirkegaarde.dk